Bảng Giá Đăng Tin VIP

2017-06-23 08:34:59

Khu vực hiển thị Bảng giá
(Đăng tối đa 8 chức danh)
TUYỂN GẤP
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 200.000
2 Tuần 350.000
1 Tháng 600.000
2 Tháng 1.000.000
ĐẶC BIỆT 1
(đã được đăng ký đến hết ngày 15/09/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 500.000
2 Tuần 900.000
1 Tháng 1.600.000
2 Tháng 3.000.000
ĐẶC BIỆT 2
(đã được đăng ký đến hết ngày 10/05/2021) ?
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 450.000
2 Tuần 800.000
1 Tháng 1.400.000
2 Tháng 2.600.000
ĐẶC BIỆT 3
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 400.000
2 Tuần 700.000
1 Tháng 1.200.000
2 Tháng 2.200.000
ĐẶC BIỆT 4
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 350.000
2 Tuần 600.000
1 Tháng 1.100.000
2 Tháng 2.000.000
ĐẶC BIỆT 5
Thời gian Giá tiền
1 Tuần 300.000
2 Tuần 500.000
1 Tháng 900.000
2 Tháng 1.600.000