NHÀ TUYỂN DỤNG ĐĂNG KÝ
Việc đăng ký một tài khoản, đồng nghĩa bạn đồng ý tuân thủ các quy chế hoạt động của chúng tôi.
Các tin tuyển dụng mà bạn đăng sau này phải là những tin hợp pháp, không mang tính chất lừa đảo hoặc vi pháp các quy định của pháp luật
Tất cả vì lợi ích chung của công ty bạn, cũng như lợi ích của thành viên ứng tuyển vào công ty bạn.