Lưu hồ sơ 24/03/2020
Nguyễn Thị Như Ngọc
Nhân viên 
27/11/1995
Nữ
k27/26a lý thái tổ
Mức lương đề xuất
3-5 triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Làm việc trong môi trường năng động
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Phổ thông
2 năm
Buồng phòng
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Ks lavender 
2 năn
Buồng phòng
KỸ NĂNG
Trung bình
HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH
THÔNG TIN KHÁC
Sở thích cá nhân

51
0 /10
+ 0 vote